SUPERVISION

Ønsker I supervision som pædagogisk personale? 

Som lærere og pædagoger kan I komme til at stå i situationer, hvor I overvældes af frustration eller oplever en magtesløshed og en fornemmelse af ikke at lykkes.

Supervision sammen med en mindre gruppe af kollegaer kan skabe et rum for refleksion over sådanne situationer, hvor man kan opleve sig set og hørt, blive mere klar på ens egne værdier samt eventuelt få inspiration til nye måder at komme videre på.

Supervision er således et rum, hvor man kigger indad på sig selv som fagperson og forsøger at være nysgerrig på egne reaktioner i en professionel kontekst. Med henblik på læring kan man forsøge at hæve indholdet i en supervision op på et mere generelt plan, så eventuel ny læring kan overføres til udvikling af forskellige sammenhænge og situationer i ens arbejde.

Hvilke rammer er der for supervisionen?

Målgruppe: Pædagogisk personale (max. 5-6 deltagere i hver supervisionsgruppe).

Mål: At skabe udvikling samt et stærkere fagligt fodfæste og fællesskab blandt det pædagogiske personale, fx med henblik på at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn.

Form, indhold og varighed: Et supervisionsforløb indeholder indledningsvist et kontraktmøde med institutionens ledelse, hvor rammer, varighed og ønsker til forløbet indkredses.

Ved supervision er det vigtigt, at institutionens leder er inddraget og indforstået med den form for arbejde, der foregår i gruppen, således at lederen kan handle, hvis der er omstændigheder i organisationen, der trænger til udvikling.

Ved opstart forklares supervisionsmodellen, og vi samarbejder om at få skabt et trygt rum. Gruppen og supervisor har tavshedspligt.

Vi forventningsafstemmer i forhold til rammen, så alle kender til vores aftale. Som udgangspunkt anvendes den systemiske model kaldet Reflekterende Team, da den skaber en god balance mellem tale- og lyttepositioner, hvorved der bliver mulighed for, at samtalen kan blive forandringsskabende. Samtalen tager udgangspunkt i dét personalet allerede ved, kan, gør og står for og skaber dermed mulighed for et sikkert ståsted.

I supervisionen reflekteres der over praksis. Mellem de forskellige mødegange eksperimenteres der med nye prøvehandlinger, som der igen reflekteres over på de øvrige supervisionsgange. På den måde inddrager vi aktionslæring i forløbet.

Indholdet i de enkelte supervisionsgange aftales med deltagerne.

Er du psykolog på vej mod autorisation – og ønsker du supervision?

Jeg tilbyder supervision til psykologer, der er i gang med et autorisationsforløb.

Supervisionen tager afsæt i egne sager og kan bl.a. have som fokus at skabe større klarhed over de værdier, du har i dit arbejde som psykolog. Sammen kan vi reflektere over vigtige dilemmaer i dit arbejde samt undersøge muligheder og begrænsninger i forhold til, hvordan du ønsker at føre dine værdier ud i praksis.

Supervisionen vil foregå med udgangspunkt i dét, du allerede ved, kan og gør og vil hermed skabe mulighed for et sikkert ståsted. I supervision med mig kan vi sammenflette vores viden og forhåbentlig finde gode afsæt for, at du kan komme godt videre med dit arbejde og evt. prøve nye muligheder af.

Et supervisionsforløb vil indeholde en grundig kontraktering, hvor vi forventningsafstemmer med udgangspunkt i dine bevægelsesønsker.

Supervisionen kan også foregå i gruppe.

Du er velkommen til at kontakte mig, så vi kan finde ud af, om jeg vil være den rette supervisor for dig.